Mun som gapar tom

Ordvits i bild: Tomas pappas mun gapar tom.